8 zld

Halina PawlickaPo przekształceniu Akademii Medycznej w Uniwersytet Medyczny (2002 rok), była inicjatorką utworzenia, pierwszego i do tej pory jedynego, Zakładu Endodoncji, w którym funkcję kierownika pełniła do 2016 roku. Jednocześnie była kierownikiem Katedry Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji oraz ordynatorem Poradni Endodoncji Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie poza standardowym leczeniem kanałowym wykonywane są zabiegi w zakresie mikrochirurgii endodontycznej.

 

Na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym w latach 2002 - 2008 pełniła funkcję Prodziekana. W latach 2008 - 2014 była Wojewódzkim Konsultantem z zakresu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją.

Dorobek naukowy profesor Haliny Pawlickiej obejmuje ponad 500 publikacji naukowych, krajowych i zagranicznych, 10 książek (w dwóch współredaktorem, w dwóch redaktorem), 1 skryptu. Była promotorem 23 doktoratów, 4 dalsze przewody w toku, autorem 31 recenzji prac doktorskich i 5 recenzji habilitacyjnych i profesorskich. Laureatka kilku nagród Rektora za działalność naukową i dydaktyczną. Nagrody Ministra Zdrowia za pracę habilitacyjną oraz za podręcznik pt.: „Współczesna endodoncja w praktyce.” Prowadzi liczne wykłady i szkolenia z zakresu endodoncji (między innymi Curriculum Endodontyczne pod patronatem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego).

Wielokrotnie była na stypendiach zagranicznych, głównie w Niemczech. Współpracuje z Uniwersytetem w Erlangen, dokąd z Jej inicjatywy, wyjeżdżają studenci stomatologii w ramach Programu Erasmus.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Towarzystwa Endodontycznego i Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego

(European Society of Endodontology - Country Representative)

Profesor Halina Pawlicka jest członkiem komitetów redakcyjnych polskich czasopismach naukowych i recenzentką wydawnictw naukowych.